Huishoudelijk reglement

undefined

Art. 1: Doel:
Het doel van de Flying Bikes is het organiseren van trainingen en wedstrijden voor onze rijders(sters) en ook om haar leden de gelegenheid te geven aan andere wedstrijden bij andere verenigingen mee te doen.

Art.2: NFF: (Nederlandse Fietscross Federatie)
Alle club-regio-en nationale wedstrijden worden gereden volgens de reglementen van de NFF.

Art.3: KNWU: (Koninklijke Nederlandse Wielren Unie)
Alle AK (afdelings kampioenschappen) en nationale wedstrijden die worden georganiseerd door de KNWU worden gereden volgens de reglementen van de KNWU.

Art.4: Bestuur:
Het bestuur zal bestaan uit minimaal 5 personen. Een nieuw bestuurslid zal met meerderheid van stemmen gekozen worden. Het bestuur kan kandidaten voordragen. Ook de leden kunnen kandidaten voordragen, dit moet dan wel gebeuren door een aantal van minimaal 5 personen.

Art.5: Wedstrijden:
Het bestuur mag zelfstandig beslissen welke wedstrijden wanneer georganiseerd worden, zolang deze maar niet in strijd zijn met de wedstrijdkalender van het NFF.

Art.6: Financieel:
De bestuursleden hebben de bevoegdheid om zelf uitgaven te doen zonder toestemming van andere bestuursleden tot een bedrag van € 200,00 per gebeurtenis.
Voor hogere bedragen zal de meerderheid van het bestuur goedkeuring moeten geven.

Art.7: Commissies:
Het is het bestuur toegestaan om commissies te vormen om bepaalde taken uit te voeren.

Art.8: Leden / Stemrecht:
Onder leden worden ook verstaan ouders van minderjarige kinderen. Per gezin mag één stem uitgebracht worden, behalve wanneer er meerderjarige kinderen zijn, deze hebben eigen stemrecht.

Art.9: Ledenvergadering:
De leden hebben het recht om een extra ledenvergadering bij elkaar te roepen, dit verzoek moet door minimaal 5 stemgerechtigde leden gedaan worden.

Art.10: Contributie:
Het wijzigen van de contributie zal in een ledenvergadering bij een meerderheid van de in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden goedgekeurd moeten worden.

Art.11: Trainingen:
Het bestuur stelt samen met de trainers de trainingsavonden en -tijden vast.
Het wijzigen van trainingsavonden mag niet zonder toestemming van de leden gebeuren en mag dus alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden dit goed keurt.

Art.12: Lidmaatschap:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt men na 1 juli lid dan loopt dit lidmaatschap tot en met 31 december van dat jaar.
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. (zie art. 14).
Het is door het bestuur toegestaan om een nieuw lid te weigeren.
Trainingsleden kent de Flying Bikes niet maar het is niet verplicht om aan wedstrijden mee te doen.

Art.13: Verplichtingen leden:
De leden zijn verplicht zich aan de statuten en aan het huishoudelijke reglement van de vereniging te houden. Zij mogen de fietscrosssport op geen enkele manier benadelen.
De leden zijn verplicht om het lidmaatschapsgeld te voldoen. Het lidmaatschapsgeld is inclusief de kledinghuur en het inschrijfgeld voor de regio- wedstrijden als men hieraan mee doet.
Deze betalingen zullen plaatsvinden door automatische incasso vanaf het rekening- nummer van de leden of van hun ouders. De incasso zal in 2 termijnen plaatsvinden
Bij het niet tijdig voldoen van het verschuldigde bedrag kunnen er administratiekosten in rekening gebracht worden. De kosten van de 1e herinnering bedragen € 5,00 daarna wordt dit per geval bekeken. Bij wanbetaling kan er een incassoprocedure gestart worden, de kosten hiervan zijn dan voor het betreffende lid. Zodra de incasso- procedure opgestart wordt vervalt automatisch het lidmaatschap.

Art.14:Beëindiging van het lidmaatschap.
Als men wil bedanken als lid moet dit voor 1 december gebeuren en zal dan per 1 januari van het volgende jaar ingaan. De opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.
Als de opzegging te laat plaatsvindt, moet men weer voor een volledig jaar betalen.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet men de kleding en het voor en zijnummerbord inleveren. Gebeurt dit niet dan zullen er kosten berekend worden.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om een lid tijdelijk te schorsen. Ook kan zij het lidmaatschap helemaal op zeggen.
De reden hiervoor kan o.a. zijn:
- Het niet voldoen aan zijn financiële verplichtingen.
- Door het gedrag van het lid op of naast de baan.
- Door het gedrag van de ouders op of naast de baan.
De trainers hebben de mogelijkheid om een lid voor maximaal 4 trainingsavonden te schorsen als het gedrag van het lid hier aanleiding toe geeft.
Willen de trainers langere straffen opleggen dan zal dit in overleg met het bestuur moeten plaatsvinden.
De beslissing van de trainers zal door een van de hoofdtrainers het betreffende lid meegedeeld worden. Bij minderjarige kinderen zal dit ook tegen de ouders gezegd worden.

Huishoudelijk reglement 16-02-2015

Accepteer je cookies?

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord
close2